DISCOURS DU PRESIDENT RAVALOMANANA: 28 MARS 2009

Discours du Président de la République, Marc Ravalomanana, le samedi 28 mars 2009      

29-03-2009

Ry Vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana,

Miarahaba anareo amin’izao ankatoky ny fankalazantsika ny tsingerintaonan’ny faha 29 martsa 1947, tolom – panafahana nataon’ireo zoky ray amandrenintsika 62 taona lasa izay. Mbola misy amin’izy ireo miara miriaria mahita ny zava – misy ankehitriny, ireo tapa – porohana sisa tsy may, ireo akanga sisa nanamborana.
 
Ianareo bekotro maro olatra, misaotra anareo izahay nohon’ny tolona nataonareo ho fanafahana ny tanindrazana malalantsika ity. Mankasitraka anareo izahay nohon’ny hafanam – po, ny fijoroana, fahasahiana ho an’ny taranaka fara aman – dimby.
Mamelà ahy ianareo mba hitodika amin’izy ireo ankehitriny, vanin’andro lehibe sarobidy amin’izy ireo tokoa mantsy izany fahatsiarovana ny tsingerintaona faha 29 mars izany. Aza matahotra ianareo fa ho jerena manokana izay mbola azo hanampiana sy izay azo atao rehetra amin’ny andro sisa mbola hiainanareo.

Mitodika amintsika ankehitriny kosa ary aho ankehitriny. Raha niady mafy izy ireo, nahafoy ny ainy, ary indrindra indrindra nijoro ho lehilahy sy vehivavy, mahita ny zava – misy ankehitriny, miaina zao vanin’andro iainantsika ankehitriny izao, malahelo, misento. Aiza ho aiza no tena fitiavantsika ity tanindrazana malalantsika ity.

Ry vahoaka Malagasy, asehoy ny tena fitiavantsika, mijoroa, misehoa, tiantsika loatra ity firenentsika ity, mamintsika loatra ry malagasy. Fantantsika fa misy dia misy ireo mpanao arira, ireo diso lalana, ireo nania, nefa tonga amin’ilay fitenenana manao hoe ny omby indray mandry hono tsy indray mifoha ary saonjo iray lohasaha tsy hilaozan’izay mamarara, koa havereno ny fifankatiavantsika malagasy. Asehoy fa fianakaviambe iray ihany isika.

Faly aho, faly isika mianakavy satria am – pamendrehana tanteraka no hankalazaintsika izany tantara anankiray tsy azo kosehina ao am – pon’ny malagasy izany.

Misaotra an’Andriamanitra isika fa be ireo olona tia tanindrazana. Ianareo zao, isika rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandehanan – draharaha eto amin’ny tany mamintsika ity. Fantatro, fantantsika rehetra fa mandia fotoan – tsarotra ny firenentsika ankehitriny, tsy mifankaiza firy ny zava – misy 62 taona lasa izay. Ny endrika fotsiny no samihafa, ny fotoana no aty aoriana fa ny fanagejana indray no tadiavin’ny sasany ho atao ary ny fizarazarana hanjakana no kendren’ny sasany.

Mahatoky aho, mahatoky isika fa hijoro hatramin’ny farany, hanao arak’izay ato atao mba ahafahantsika mampandresy ny fanamafisana ny demokrasia, ny fankatoavana tanteraka ny lalam – panorenana ary indrindra indrindra ny fanajana ny lalàna velona misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana mba hiadanan’ny vahoaka, hamerenana ny filaminana sy fandriam – pahalemana.

Antso no ataoko, aoka isika samy hiheno ny feon’ny fieritreretana amin’ny fitiavan – tanindrazana hananantsika. Tsy tombontson’iza velively ny fandrobana fananan’olona, ny fandorana ny fananam – panjakana sy ny fananan’olon – tsotra. Tsy ny tafondro sy ny basy no hangalana an – keriny ny fahefana fa aoka re mba samy hanaja ny lalam – panorenana, hanamafy ny demokrasia. Mahatoky aho, mino aho fa ampy dia ampy ho lesona ho an’ny ho avy ny zava – mitranga ary izao fahamaroanareo marobe izao tsy hijanona mihintsy.

Miantso anareo aho, mamporisika anareo aho, mankahery anareo aho, fihetsika maha te hidera, fahasahiana hiaraha – mahita izao ataonareo izao, aza manaiky ny hiverenan’ny fangejana ity firenentsika ity intsony. Lavo ankitsirano ny fampiadiana sy ny fizarazarana hanjakana. Tandremo dia tandremo ry Vahoaka Malagasy. Tsy maintsy ataontsika izay ahafahana maneho haingana ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy maintsy ataontsika ny famerenana indray ny fiainam – pirenana ary tsy maintsy ataontsika ny famerenana indray ny fiainam – pirenena ary tsy maintsy ataontsika ny fampandrosoana haingana sy maharitra ity firenena malalantsika ity mba hamaranantsika hatramin’ny farany ny fahantrana misy eto Madagasikara.

Aoka re isika amin’izao fotoanan’andro iainantsika izao hahatsapa fa dia efa noraisin’ireo firenena matanjaka ho modely Madagasikara amin’ny fampandrosoana. Indrisy anefa hoy aho aminareo.

Koa ny fankalazantsika ny 29 martsa rahampitso alahady, andro izay atokantsika hitondrana am – bavaka ny firenentsika ary indrindr’indrindra andro hanakinantsika amin’ny Andriamanitra marina ny fiainan’ity firenena malalantsika ity, miantso anareo aho ry Malagasy, miantso antsika, aza avela ho raraka an – tany re ireo tolom – panafahana nataon’ireo zoky ray aman – dreny teo aloha, aza avela ho raraka an – tany re ireo voninahitra an – tsobika izay azontsika nandritra izay 7 taona – 8 taona niarahana izay.

Ry Vahoaka Malagasy,

Ato am – poko mandrakariva ny fahatsiarovana antsika rehetra, ato am – poko mandrakariva ny afo miredareda tia hampandroso haingana an’i Madagasikara. Tsy ho sandaiko vola na atakaloko izay harena ny fitiavako ny Vahoaka Malagasy sy ny fitiavako ny fireneko. Aza matahotra, ianareo fa tsy ho ela dia heverina aho, hiaraka isika, miasa miaraka no fahombiazana. Ny vavaka asandratrareo, ny fihetsika mendrika maha Malagasy antsika ataonareo, zava – dehibe eo anivon’izao tontolo izao izany. Tohizo, hamafiso izao hetsika ataontsika izao ho ren’izao tontolo izao fa tsy hanaiky mihintsy ny Malagasy raha tsy tafaverina amin’ny laoniny ny ara – dalàna. Mamerina indray aho fa ny akanga maro tsy vakin’amboa, ny mitabe tsy lanin’ny mamba, ka tongava maro ary, hamafiso hatrany izao hetsika hataonareo izao, ho ren – tany, ho ren – danitra fa mifankatia ny Malagasy, tsy hanaiky lembenana intsony ny Malagasy. Hiady hatramin’ny farany ny Malagasy mba ahatonga ny taniny tsy hisian’ny fanagejana intsony indray, mba ahatonga ny taranany rahatr’izay ho lasa taranaka vanona, mendrika ny firenena malagasy.

Andriamanitra tompon’ny fahefana rehetra anie manana fahasoavana manana amby ampy hamindra fo antsika, hitahy antsika ary hanao izay ahatanteraka, izay ahasoa ny Malagasy rehetra.

Homba antsika Mandrakariva anie Andriamanitra.Traduction libre en français

Très Chers Compatriotes,


Je vous salue en cette veille de la commémoration du 29 Mars 2009, lutte pour la libération que nos ainés ont mené il y 62 ans. Des combattants vivent encore au milieu de nous.


Les anciens combattants, nous vous remercions pour la lutte que vous avez menée pour libérer notre pays bien aimé. Nous vous remercions pour votre ferveur, votre détermination et votre courage pour le bonheur des descendants.


Permettez-moi tout d’abord de me tourner vers eux parce que la commémoration du 29 mars les concerne en particulier. Soyez assurer que nous allons regarder comment vous aider et vous soutenir votre avenir.


Je me tourne vers nous tous à présent. Nos ainés qui s’étaient battus, ont payé de leur vie, et surtout se sont levés en tant que Femme et Homme déterminé, voient ce qui se passe, vivent la situation actuelle, sont malheureux et désespérés. Où sont nos sentiments pour notre patrie?


Peuple Malagasy, montrez vos sentiments, démontrez que nous aimons notre pays, que nous l’adorons. Il est vrai qu’il y a ceux qui ont pris le mauvais chemin,…, mais ressuscitez l’amour malagasy. Montrez que nous sommes une grande famille.

Je suis heureux, nous sommes tous heureux car c’est dans la dignité que nous commémorons cette période de l’histoire qui ne peut être effacé de nos cœurs.


Merci à Dieu car nombreux sont ceux qui aiment leur patrie. Vous tous qui suivez la situation de notre pays. Je sais, nous savons tous que notre pays vit des moments difficiles actuellement, qui sont semblables à ont eu lieu il y a 62 ans. C’est la forme seulement qui diffère, c’est le moment qui a changé, mais d’autres tentent de nous enchaîner, certains essayent de diviser pour régner.


Je suis confiant, nous sommes tous confiants de notre détermination à nous lever jusqu’au bout, à faire tout ce qui est possible pour la victoire de la démocratie, le respect de la constitution et surtout le respect des lois qui existent pour la paix de la population, le retour de l’ordre et de la sécurité.

Je lance un appel, écoutons nos consciences sur nos sentiments envers notre pays. Il n’y a aucun avantage à piller les biens d’autrui, à incendier les biens publics et les biens des particuliers. Ce n’est pas par les armes ni les canons qu’on prend en force le pouvoir, que chacun respecte la constitution et la démocratie. J’espère que ce qui se passe nous enseignera dans le futur et que votre rassemblement ne s’arrêtera pas.


Je vous appelle et vous encourage, votre comportement est plein de mérite, votre courage a été démontré, n’acceptez pas que notre pays soit de nouveau enchaîné. Refusez les conflits et les divisions. Nous devons faire tout pour poursuivre le développement de Madagascar. Nous devons tout faire pour rétablir la vie de notre pays et tout faire pour le développement rapide et durable de notre pays bien aimé pour endiguer la pauvreté à Madagascar.

Soyons tous conscients que les grandes nations ont déjà reconnu Madagascar comme un modèle de développement, malheureusement….


Pour la célébration du 29 mars demain nous allons prier pour notre pays mais surtout remettre à Dieu la vie de notre pays bien aimé, j’appelle les Malagasy, je vous demande de ne pas dénigrer la lutte que nos ainés et parents ont mené, de ne pas dévaloriser les honneurs que nous avons mérité ces 7 – 8 années ensemble.


Peuple Malagasy,

Je garde dans mon cœur votre souvenir, la flamme à développer rapidement Madagascar. Je ne monnaierais ni n’échangerais pour aucune fortune l’amour que je porte au peuple malagasy, l’amour que je porte à mon pays

N’ayez crainte, je reviendrai bientôt. Nous serons réunis pour travailler pour la réussite. Les prières que vous élevez, votre comportement méritant en tant que Malagasy sont très important aux yeux du monde entier. Poursuivez et renforcez le mouvement que nous menons à ce que le monde entier l’entende parce que les Malagasy feront tout jusqu’à ce que la légalité soit rétablie.

Je rappelle que l’union fait la force, venez nombreux, renforcez le mouvement que vous mené, que le monde sache que les Malagasy sont solidaires et ne se laisseront plus faire. Les Malagasy se battrons jusqu’au bout pour que son pays ne soit de nouveau enchaîné, pour que ses descendants soient dignes de leur pays.


Dieu qui a la puissance, la bonté, nous pardonne et nous bénit et fera le bien de tous les Malagasy.
Dieu nous bénisse.
(Traduction libre)